تحقق سقف صادرات غیر نفتی کرمان در برنامه اقتصاد مقاومتی

۹۵/۰۷/۰۶  ۵۵
 ۵۵
اقتصاد کرمان شماره ۵۵ ۹۵/۰۷/۰۶