تحلیل تصویب پل های سطح شهر کرمان توسط مهندس کامیاب خطاب به یک عضو شورای شهر

۹۶/۱۰/۳۰ شماره 207 ۲۰۷

۲۰۷

۳۳
شماره 207 ۲۰۷
هفتواد شماره ۲۰۷ ۹۶/۱۰/۳۰