تخریب بیابان لوت با شعار حمایت از یوز

۹۵/۰۹/۰۶ شماره 552 ۵۵۲
شماره 552 ۵۵۲
استقامت شماره ۵۵۲ ۹۵/۰۹/۰۶