تخریب خانه شهر مصوبه شورا ندارد

۹۵/۰۹/۱۳ شماره 553 ۵۵۳
شماره 553 ۵۵۳
استقامت شماره ۵۵۳ ۹۵/۰۹/۱۳