تخریب خانه ی شهر کرمان منتفی شد

۹۶/۰۴/۱۴ شماره ۲۲۳۱ ۲۲۳۱
شماره ۲۲۳۱ ۲۲۳۱
ندای وحدت شماره ۲۲۳۱ ۹۶/۰۴/۱۴