تخلف 10 میلیارد دلاری در بوجه 90

۹۵/۰۵/۲۴ شماره 696 ۶۹۶

۶۹۶

۴۲
شماره 696 ۶۹۶
پیام ما شماره ۶۹۶ ۹۵/۰۵/۲۴