تدوین طرح 5 ساله مقابله با ریز گردها در شرق کرمان

۹۵/۱۲/۱۵ شماره 655 ۶۵۵
شماره 655 ۶۵۵
امیدکرمان شماره ۶۵۵ ۹۵/۱۲/۱۵