تذکر کتبی وزیر بهداشت به صدا و سیما در مورد تبلیغات غیرواقعی

۹۵/۰۸/۰۶ شماره 756 ۷۵۶

۷۵۶

۲۴
شماره 756 ۷۵۶
پیام ما شماره ۷۵۶ ۹۵/۰۸/۰۶