تردد کامیون های فرسوده از سال 97 محدود می شود

۹۶/۱۰/۳۰ شماره 2365 ۲۳۶۵
شماره 2365 ۲۳۶۵
ندای وحدت شماره ۲۳۶۵ ۹۶/۱۰/۳۰