تسریع در پاسخگویی یکی از اهداف طرح جامع مالیاتی است

۹۴/۱۰/۲۶ شماره 2245 ۲۲۴۵
شماره 2245 ۲۲۴۵
کرمان امروز شماره ۲۲۴۵ ۹۴/۱۰/۲۶