تشریح برنامه های سفر رییس جمهور به کرمان

۹۵/۰۲/۱۹ شماره 2310 ۲۳۱۰
شماره 2310 ۲۳۱۰
کرمان امروز شماره ۲۳۱۰ ۹۵/۰۲/۱۹۱


۴۳