تشکر ظریف از پور ابراهیمی یک مته قبل از تصویب برجام در مجلس

۹۴/۱۲/۰۵ شماره 575 ۵۷۵

۵۷۵

۶۸
شماره 575 ۵۷۵
پیام ما شماره ۵۷۵ ۹۴/۱۲/۰۵