تشکیل خوشه گردشگری در تکمیل زیر ساخت های این حوزه تحول ایجاد می کند

۹۶/۰۲/۰۷ شماره 2181 ۲۱۸۱
شماره 2181 ۲۱۸۱
ندای وحدت شماره ۲۱۸۱ ۹۶/۰۲/۰۷