تشکیل سندیکای بانکی برای تامین مالی بزرگترین پروژه انتقال آب کشور

۹۶/۱۰/۰۹ شماره 205 ۲۰۵

۲۰۵

۳۷
شماره 205 ۲۰۵
هفتواد شماره ۲۰۵ ۹۶/۱۰/۰۹