تشکیل شورای راهبردی توسعه مدیریت در استان کرمان

۹۶/۰۵/۱۰ شماره 78 ۷۸
شماره 78 ۷۸
اقتصاد کرمان شماره ۷۸ ۹۶/۰۵/۱۰