تشکیل کمیته فرهنگ شهروندی در شهرداری کرمان

۹۵/۰۲/۰۸ شماره 347 ۳۴۷
شماره 347 ۳۴۷
کرمان ورزشی شماره ۳۴۷ ۹۵/۰۲/۰۸