تصادف مرگبار دو اتوبوس سربازان پادگان 05 کرمان در جاده نی ریز

۹۵/۰۴/۰۳ شماره  657 ۶۵۷

۶۵۷

۴۵
شماره  657 ۶۵۷
پیام ما شماره ۶۵۷ ۹۵/۰۴/۰۳