تصمیم آمریکا برای تغییر پایتخت فلسطین اشغالی در در حالت نامعادل است

۹۶/۰۹/۲۰ شماره 2337 ۲۳۳۷
شماره 2337 ۲۳۳۷
ندای وحدت شماره ۲۳۳۷ ۹۶/۰۹/۲۰