تصمیم گیری درباره انتخاب شهردار کرمان در جلسه فوق العاده شورا تا پایان هفته

۹۶/۰۶/۱۵ شماره 669 ۶۶۹
شماره 669 ۶۶۹
امیدکرمان شماره ۶۶۹ ۹۶/۰۶/۱۵