تصور دولتمردان از نتایج الحاق ایران به fate اشتباه است

۹۷/۰۳/۲۲ شماره 2446 ۲۴۴۶
شماره 2446 ۲۴۴۶
ندای وحدت شماره ۲۴۴۶ ۹۷/۰۳/۲۲