تصویب نهاد اقتصاد مقاومتی خواسته استان کرمان از دولت دوازدهم

۹۶/۰۸/۰۶ شماره 2309 ۲۳۰۹
شماره 2309 ۲۳۰۹
ندای وحدت شماره ۲۳۰۹ ۹۶/۰۸/۰۶