تصویری از سردار سلیمانی که صهیونیست ها را ترساند

۹۶/۰۳/۳۱ شماره 2222 ۲۲۲۲
شماره 2222 ۲۲۲۲
ندای وحدت شماره ۲۲۲۲ ۹۶/۰۳/۳۱