تصویر بازار مسکن کرمان در آیینه سرشماری 95

۹۶/۰۸/۰۲ شماره 85 ۸۵
شماره 85 ۸۵
اقتصاد کرمان شماره ۸۵ ۹۶/۰۸/۰۲