تعالی و انحطاط ملتها بستگی به حضور زنان دارد

۹۴/۱۱/۱۲ شماره 2257 ۲۲۵۷
شماره 2257 ۲۲۵۷
کرمان امروز شماره ۲۲۵۷ ۹۴/۱۱/۱۲