تعداد بیکاران استان بیش از آمار اعلام شده است

۹۵/۰۳/۱۷ شماره 642 ۶۴۲

۶۴۲

۳۷
شماره 642 ۶۴۲
پیام ما شماره ۶۴۲ ۹۵/۰۳/۱۷