تعداد شعب اخذ رای در شهر کرمان افزایش یافت

۹۶/۰۲/۰۴ شماره 2179 ۲۱۷۹
شماره 2179 ۲۱۷۹
ندای وحدت شماره ۲۱۷۹ ۹۶/۰۲/۰۴