تعداد قربانیان به 16 رسید

۹۴/۰۹/۱۵ شماره 510 ۵۱۰
شماره 510 ۵۱۰
پیام ما شماره ۵۱۰ ۹۴/۰۹/۱۵