تعطیلی روغن نباتی کرمانی یک روز پس از تاکیید رییس کل بانک مرکزی بر تامین نقدینگی واحدهای تولیدی توسط بانک ها

۹۵/۰۶/۲۵ شماره 723 ۷۲۴

۷۲۴

۳۷
شماره 723 ۷۲۴
پیام ما شماره ۷۲۴ ۹۵/۰۶/۲۵