تعطیلی زود هنگام مدارس ممنوع

۹۶/۱۲/۱۹ شماره 2398 ۲۳۹۸
شماره 2398 ۲۳۹۸
ندای وحدت شماره ۲۳۹۸ ۹۶/۱۲/۱۹