تعویق سفر رییس جمهور به کرمان

۹۵/۱۱/۲۷ شماره 2140 ۲۱۴۰
شماره 2140 ۲۱۴۰
ندای وحدت شماره ۲۱۴۰ ۹۵/۱۱/۲۷