تعیین تکلیف مطالبات کشاورزان و مراجعه بدهکاران به بانک

۹۵/۰۹/۰۷ شماره 27 ۲۷
شماره 27 ۲۷
نگین سیرجان شماره ۲۷ ۹۵/۰۹/۰۷