تغییرات کابینه نباید وقفه ای در فعالیت مدیران استانی ایجاد کند

۹۶/۰۳/۲۷ شماره 180 ۱۸۰

۱۸۰

۱۲
شماره 180 ۱۸۰
هفتواد شماره ۱۸۰ ۹۶/۰۳/۲۷