تغییر ساعات کار ادارات در 9 استان برای مدیریت مصرف برق

۹۶/۰۴/۱۰ شماره 2228 ۲۲۲۸
شماره 2228 ۲۲۲۸
ندای وحدت شماره ۲۲۲۸ ۹۶/۰۴/۱۰