تغییر کاربری غیر مجاز و تصرف ملی در سایه کوتاهی و غفلت برخی مدیران

۹۷/۰۴/۰۶ شماره 186 ۱۸۶

۱۸۶

۳۷
شماره 186 ۱۸۶
طلوع بم شماره ۱۸۶ ۹۷/۰۴/۰۶