تفویض اختیارات دیوان محاسبات به استان کرمان

۹۶/۱۱/۲۹ شماره 2386 ۲۳۸۶
شماره 2386 ۲۳۸۶
ندای وحدت شماره ۲۳۸۶ ۹۶/۱۱/۲۹