تقاطع های غیر هم سطح کرمان طبق برنامه ساخته میشوند

۹۴/۱۰/۰۲ شماره 2230 ۲۲۳۰
شماره 2230 ۲۲۳۰
کرمان امروز شماره ۲۲۳۰ ۹۴/۱۰/۰۲۲


۵۱

5,000 ریال – خرید این شماره