تقاطع های غیر هم سطح کرمان طبق برنامه ساخته میشوند

۹۴/۱۰/۰۲ شماره 2230 ۲۲۳۰
شماره 2230 ۲۲۳۰
کرمان امروز شماره ۲۲۳۰ ۹۴/۱۰/۰۲