تقدیر از مدیر کل ورزش و جوانان استان کرمان

۹۴/۱۲/۲۲ شماره 345 ۳۴۵
شماره 345 ۳۴۵
کرمان ورزشی شماره ۳۴۵ ۹۴/۱۲/۲۲