تقدیر رئیس کمیته ملی المپیک از نویسنده کتاب « المپیک در مدرسه»

۹۵/۰۹/۲۹ شماره 345 ۳۵۴
شماره 345 ۳۵۴
تناوران شماره ۳۵۴ ۹۵/۰۹/۲۹