تقدیر مجلس شورای اسلامی از فرمانده انتظامی

۹۶/۰۳/۱۱ شماره 2209 ۲۲۰۹
شماره 2209 ۲۲۰۹
ندای وحدت شماره ۲۲۰۹ ۹۶/۰۳/۱۱