تقسیم استان به هشت منطقه اقتصادی

۹۵/۰۳/۲۵ شماره 2334 ۲۳۳۴
شماره 2334 ۲۳۳۴
کرمان امروز شماره ۲۳۳۴ ۹۵/۰۳/۲۵  ۰


۲۷