تلاش برای ملی شدن اجرای پروژه ی متروی کرمان

۹۴/۱۰/۲۲ شماره 2243 ۲۲۴۳
شماره 2243 ۲۲۴۳
کرمان امروز شماره ۲۲۴۳ ۹۴/۱۰/۲۲