تله کابین کرمان 4 ماه دیگر به بهره برداری میرسد

۹۶/۰۳/۰۶ شماره 573 ۵۷۳
شماره 573 ۵۷۳
استقامت شماره ۵۷۳ ۹۶/۰۳/۰۶