تمام طرح های اجرایی استان باید فرآیند زیست محیطی را طی کند

۹۴/۱۱/۱۹ شماره  2263 ۲۲۶۳
شماره  2263 ۲۲۶۳
کرمان امروز شماره ۲۲۶۳ ۹۴/۱۱/۱۹