تمام مسیر های زیرگذر آزادی تا سه ماه آینده بازگشایی می شوند

۹۶/۰۲/۰۳ شماره 2178 ۲۱۷۸
شماره 2178 ۲۱۷۸
ندای وحدت شماره ۲۱۷۸ ۹۶/۰۲/۰۳