تمدید تحریم ها اثر اجرایی ندارد و فقط بی اعتباری آمریکا را نشان می دهد

۹۵/۰۹/۱۴ شماره 2091 ۲۰۹۱
شماره 2091 ۲۰۹۱
ندای وحدت شماره ۲۰۹۱ ۹۵/۰۹/۱۴