تملک بیش از 1500 واحد صنعتی توسط بانک ها

۹۵/۰۴/۲۳ شماره 48 ۴۸
شماره 48 ۴۸
اقتصاد کرمان شماره ۴۸ ۹۵/۰۴/۲۳