تناقض خبر فرمانداری و بیانیه دفتر امام جمعه

۹۶/۰۳/۱۳ شماره 100 ۱۰۰
شماره 100 ۱۰۰
نسیم امید شماره ۱۰۰ ۹۶/۰۳/۱۳