تنش آبی در ۲۰۰ شهر

۹۸/۰۸/۰۸ روزنامه پیام ما شماره1579 ۱۵۷۹

۱۵۷۹

۴۳
روزنامه پیام ما شماره1579 ۱۵۷۹
پیام ما شماره ۱۵۷۹ ۹۸/۰۸/۰۸