تنها با توزیع پول نمیشود شغل ایجاد کرد

۹۶/۱۱/۱۷ شماره 2378 ۲۳۷۸
شماره 2378 ۲۳۷۸
ندای وحدت شماره ۲۳۷۸ ۹۶/۱۱/۱۷