تنها شهری که کمربندی از داخل آن میگذرد

۹۵/۰۹/۰۶ شماره 76 ۷۶
شماره 76 ۷۶
نسیم امید شماره ۷۶ ۹۵/۰۹/۰۶